Regulamin sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

ORAZ STRONY INTERNETOWEJ
 

www.onyks-jubiler.pl

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, dokonujących zakupów w Sklepie. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej oraz tryb zawierania z Klientem umów sprzedaży na odległość i warunki odstąpienia od nich, a także zachowania związane z ewentualnymi reklamacjami i zwrotami towarów, produktów.

Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się zarówno do osób krajowych, jak i zagranicznych.

 

§ 2

Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2. Sprzedawca – Onyks Stanisław Ginda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Onyks, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1991 r., NIP 8510202416, REGON 810037772.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zakupów w Sklepie.

5. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym stanislaw.ginda@gmail.com

6. Umowa zawarta na odległość umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na

odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron transakcji, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy sprzedaży włącznie.

7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w

  ramach Sklepu, tzn. która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Konto konto klienta w sklepie, na którym gromadzone są dane przekazane przez Klienta, a także informacje o złożonych

przez Niego zamówieniach w Sklepie.

9. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży towaru/produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za

pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się również – stosowane do cech i właściwości

Towaru/Produktu – umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.

10. Zamówienie oświadczenie woli klienta składane na formularzu zamówienia.

11. Formularz Zamówienia interaktywny formularz dostępny w sklepie, na podstawie którego składane są zamówienia,

przede wszystkim poprzez dodanie towarów/produktów do Koszyka, a także określający warunki umowy sprzedaży, w tym

sposób dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary/Produkty do zakupienia,

umożliwiające modyfikację Zamówienia, w tym ilości towarów/produktów.

13. Towar/Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (wyroby jubilerskie) /usługa będąca przedmiotem Umowy

sprzedaży zawartej między Klientem i Sprzedawcą.

14. Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta.

15. Karta Produktu – podstawowe informacje o Towarze/Produkcie zawierające jego opis i zdjęcie.

16. Sprzedaż – odpłatna dostawa Towarów/Produktów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów lub

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

17. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie np.

imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, lokalizacji lub innych szczególnych czynników określających tą osobę (art. 4 pkt

1 RODO).

18.Administrator – osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania

danych osobowych (art. 4 pkt 4 RODO).

19.Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

20. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, w formie

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalające na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 4 pkt 11

RODO).

21. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub

niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia dostępu do

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12 RODO).

22. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylające

dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. w tej samej sprawie.

23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 683).

24. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).

25. K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025).

 

§ 3

Informacje o Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca - Onyks Staniaław Ginda.

2. Podstawowe dane Sprzedawcy:

a) adres: 70-342 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 40 box 1F/7

b) adres e-mail: stanislaw.ginda@gmail.com 

c) numer telefonu: +48 603782915

d) numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3902 6685 7897

                 § 4

Wymagania techniczne   

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Towary/Produkty niezbędne są

trwałe nośniki, a w tym: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową, b)

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c) włączona obsługa plików cookies, d) zainstalowany program

FlashPlayer.

                                                                        § 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia , w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny w Sklepie podane są w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Ceny Towarów/Produktów nie obejmują kosztów dostawy, a w tym kosztów transportu, których wysokość wskazywana jest

odrębnie.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

- W przypadku korygowania wyrobów jubilerskich na wyraźne życzenie Klienta, zakres usługi jest uzgadniany przez Sprzedawcę z Klientem na bieżąco, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w tym wzór, rodzaj kruszcu i waga. Natomiast, ostateczna cena jest podawana Klientowi, po uwzględnieniu Jego wszystkich oczekiwań, w Karcie Produktu.

 Jeśli charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej

(ostatecznej) ceny, informacja o sposobie jej obliczenia i pozostałych kosztów, o których mowa w punkcie 5 niniejszego

paragrafu, będzie wskazana w karcie Towaru/Produktu.

        

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

- Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

- Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

- Logowanie się na Koncie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.

Klient nie może udostępniać innym osobom własnego konta w Onyks, a w tym ujawniać hasła i loginu.

- Konto jest prowadzone na rzecz Klienta przez czas nieokreślony.

- Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zażądać od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pisemnie na jego adres wskazany w § 3 ust. 2 lit. a niniejszego Regulaminu

usunięcia Konta.

 

§ 7

 Zasady składania Zamówienia

 

- Podstawowym warunkiem dokonania zakupów Towarów/Produktów w Sklepie jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.

- Informacje zawarte w Karcie Towaru/Produktu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a

wyłącznie zaproszenie do składania ofert. Natomiast, wybór Towaru/Produktu i wyrażenie woli jego zakupu przez Klienta

stanowi ofertę w rozumieniu K.c.

- W celu złożenia Zamówienia należy: a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie), b) wybrać Towar/Produkt stanowiący

przedmiot Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny, c) zalogować się lub skorzystać z

możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, d) jeżeli złożono Zamówienie bez rejestracji, należy wypełnić Formularz

- Zamówienia poprzez wpisanie pełnych danych Klienta, a w tym adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru/Produktu,

wybrać rodzaj przesyłki, itp., a także wpisać do faktury dane, jeśli są inne niż dane Klienta, e) kliknąć przycisk „Zamawiam

i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, f) wybrać jeden z dostępnych

sposobów płatności, g) w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w wymaganym terminie, z zastrzeżeniem

treści § 8 ust.3.

- Dniami roboczymi są kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku: - naruszenia przez Klienta Regulaminu, innych przepisów prawa lub dobrych obyczajów, - nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, a w tym braku danych, uniemożliwiających powiadomienie Klienta o zmianie cen, niedostępności Towaru/Produktu, itp.

 

 § 8

Proponowane sposoby dostawy oraz płatności

 

- Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy i odbioru zamówionego Towaru/Produktu: a) przesyłka kurierska, b)

przesyłka pocztowa, c) osobiście w sklepie stacjonarnym Onyks w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 40 box 1F/7

- W Sklepie obowiązują następujące rodzaje płatności: a) za pobraniem, b) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

numer 10 1140 2004 0000 3902 6685 7897, c) kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych płatności znajdują się na stronach Sklepu.

- Dokonanie nabycia Towaru/Produktu dokumentowane jest paragonem bądź fakturą VAT. Niniejszym, Klient wyraża

zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w czasie rejestracji adres e-mail, dokumentów

finansowych, przede wszystkim takich jak: faktura VAT, faktura VAT korygująca, itp.

§ 9

Wykonywanie umowy sprzedaży, realizacja dostaw

 

- Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem następuje po uprzednim zarejestrowaniu się i złożeniu

zamówienia przez Klienta za pomocą formularza Zamówienia, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

- Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie, zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionym

§

- Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informację o przyjęciu do realizacji przesyłane są przez Sprzedawcę drogą

elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości

Umowa między Stronami zostaje zawarta.

- W przypadku wyboru przez Klienta płatności: a) przelewem, elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest

do jej dokonania nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przeciwnym razie – Zamówienie zostanie anulowane; b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do jej uiszczenia w momencie odbioru; c) przy odbiorze osobistym – Klient zobowiązany jest do zapłacenia ceny

Towaru/Produktu w chwili jego odbioru, jednak nie później niż w terminie dostawy określonym przez Sprzedawcę.

- W przypadku zamówienia Towarów/Produktów o różnych terminach dostawy, terminem gotowości do odbioru jest

najdłuższy wskazany termin.

- Termin gotowości do odbioru Towaru/Produktu liczony jest w przypadku płatności: a) przelewem, elektronicznej lub karta

płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, b) za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, c)

gotówką w dniu osobistego odbioru - w terminie wskazanym w opisie Towaru/Produktu i przyjętym Zamówieniu. Nadto, o

gotowości Towaru/Produktu do odbioru, Klient zostanie dodatkowo powiadomiony przez Sprzedawcę na adres e-mail

podany w Zamówieniu.

- Dostawa Towarów/Produktów odbywa się zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

- Dostawa, o której mowa w punkcie 6 niniejszego paragrafu, jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru/Produktu, a w tym

opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w czasie składania Zamówienia (por. § 5 ust. 5 Regulaminu).

- Osobisty odbiór Towaru/Produktu jest bezpłatny.

- Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Towar/Produkt zostanie odebrany.

- Dostawy Towarów/Produktów są dokonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych przewoźników – kurierów. Onyks

informuje Klienta o firmie przewoźnika dostarczającego dostawę wraz z linkiem do śledzenia przesyłki za pomocą poczty

elektronicznej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie wydłużony czas dostawy z przyczyn leżących po

stronie przewoźnika. Brak odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu opóźnionego czasu dostawy odnosi się także do

Klienta, jeśli wskazał nieprawidłowy lub niepełny adres dostawy uniemożliwiający sprawne dostarczenie przesyłki.

- Klient zobowiązany jest do: a) sprawdzenia ogólnego stanu przesyłki w obecności podmiotu ją dostarczającego, a gdy to

jest utrudnione – niezwłocznie po jej odebraniu; b) otwarcia nienaruszonej paczki i sprawdzenia jej zawartości w aspekcie

zgodności z Zamówieniem i stwierdzeniem jej nie uszkodzenia. W przeciwnym razie, należy spisać protokół w obecności przewoźnika i o tym fakcie natychmiast powiadomić Sprzedawcę; c) odmówić odbioru przesyłki, w przypadku opakowania naruszonego lub zawartości niezgodnej z Zamówieniem albo uszkodzonego Towaru/Produktu. W tym przypadku należy

bezwzględnie spisać protokół w obecności podmiotu dostarczającego i natychmiastowego skontaktowania się ze

Sprzedawcą.

 Przeniesienie prawa do rozporządzania Towarem/Produktem jak właściciel dochodzi w chwili wydania towaru przez

kuriera Klientowi (nabywcy).

- Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

- Sprawdzenie stanu przesyłki przy jej odbiorze i sporządzenie – w przypadku zastrzeżeń – odpowiedniego protokołu w

obecności przewoźnika, stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

           

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

- Klient może w terminie 14 dni od otrzymania Towaru, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, której formularz stanowi załącznik do niniejszego

Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy na adres pocztowy lub elektroniczny

oświadczenia przed upływem tego terminu.

- Równocześnie ze złożeniem oświadczenia, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie

niezmienionym, tzn. nie uszkodzonym wraz z oryginalnym opakowaniem i z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT albo

innym dokumentem potwierdzającym wydanie Towaru przez Sprzedawcę.

- Koszty zwrotnego przesłania Towaru pokrywa Klient.

- W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, przedmiotową Umowę uważa się za niezawartą i

Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty za Towar, w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta

sposobu płatności.

- W przypadku nie dotrzymania przez Klienta zakreślonego terminu, Sprzedawca odeśle Klientowi zwrócony Towar na

Jego koszt.

- Niezastosowanie się Klienta do opisanych powyżej procedur odstąpienia od umowy, a także w razie dokonania przez

Klienta zwrotu Towaru, do którego nie był uprawniony lub który nie znajduje się w stanie niezmienionym, lub nie została

opłacona przesyłka, lub w inny sposób Klient nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca

zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu Towaru i ceny albo obciążenia Klienta - użytkownika uzasadnionymi

kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku

Produktów (wyrobów jubilerskich) wykonywanych na wyraźne indywidualne życzenie Klienta, o właściwościach przez

Niego określonych w Zamówieniu lub ściśle związanych z Jego osobą, np. opatrzonych grawerem.

 

                           § 11

Reklamacja i gwarancja

 

- Umową sprzedaży objęte są nowe Towary/Produkty.

- W razie wady lub niezgodności Towaru/Produktu z Umową, Klient ma prawo złożyć reklamację.

- W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru: a) Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o

przepisy dotyczące rękojmi zawarte w K.c., b) Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji, przy czym strony wyłączają

odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę.

- Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady lub niezgodności z Umową, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z wadą Towaru/Produktu. Wraz z

reklamacją należy przekazać Sprzedawcy kwestionowany Towar/Produkt oraz dokument potwierdzający jego nabycie.

- Zwrot zapłaconej ceny następuje w sposób analogiczny jak przy odstąpieniu od umowy, który został opisany w niniejszym Regulaminie. Ponadto, Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji (np. naprawy), a także ponownej przesyłki do wysokości obowiązujących stawek kurierskich. Natomiast Sprzedawca, nie odpowiada za uszkodzenia Towaru/Produktu powstałe w transporcie zorganizowanym przez Klienta.

 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania Towaru/Produktu, a jeśli tego nie zrobi w zakreślonym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta wskazując powody takiej decyzji.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie

Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych zasad i sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych

(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod niżej wymienionymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory-konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl

/sprawy-indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne-adresy.php

- Konsument posiada następujące (przykładowe) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa

w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, stosownie do treści art. 36 cyt. w punkcie a) ustawy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą; c) może uzyskać

bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Nim i Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); d) może skorzystać z

europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

                                      § 13

Promocja

 

-Sprzedawca przewiduje dokonywanie wybranych przez siebie transakcji na warunkach korzystniejszych od

standardowych, czyli w ramach tzw. promocji.

-Wszelkie promocje ogłoszone na stronie internetowej, nie łączą się z innymi promocjami stosowanymi przez

Sprzedawcę.

-Klient może skorzystać, w ramach prowadzonej akcji, tylko z jednej promocji, chyba że odrębny regulamin promocji

wyraźnie przewiduje możliwość łącznego skorzystania z kilku promocji.

-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru oraz jego asortymentu w zakresie przeprowadzania i

odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

-Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów, a jej realizacja następuje według kolejności zamówień, do

wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 

 

 

§ 14

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym

 

-Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

-Powierzone dane osobowe przez Klientów zbierane będą wyłącznie w celu związanym z przedmiotem działalności

Sprzedawcy, a przede wszystkim – w celu realizacji Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu

marketingowym, czyli zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. a i b RODO.

- Gromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. c oraz art.6 RODO) w celu: -

realizacji Umów sprzedaży, - prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby działalności gospodarczej Sprzedawcy, -

sprzedaży Towarów/Produktów i usług proponowanych przez Sprzedawcę, - wykonywania prawnie uzasadnionego

interesu Sprzedawcy w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby się pojawić w związku z

realizacją umów, jak również z realizacją marketingu bezpośredniego, - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze w związku z zapisami ustaw przywołanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

 Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe podawane w związku z negocjowaniem i

zawieraniem umów, wypełnianiem nałożonych zadań, a w tym udostępnianiem ich podmiotom i organom uprawnionym do

ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, dostarczaniem przesyłek oraz kancelariom prawnym, którym

Sprzedawca zlecił prowadzenie postępowania.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania

zadań wynikających z umów zawartych przez Strony oraz respektowania obowiązujących przepisów prawnych.

- Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane będą przetwarzane i

obliczany będzie według poniższych kryteriów: - przepisów prawa obligujących do przetwarzania i archiwizowania danych

przez ściśle określony czas, np. ustawę o rachunkowości, - okres przez jaki będzie świadczona sprzedaż, - okres,

niezbędny do obrony interesów Administratora, - okres, na jaki została udzielona zgoda.

- Klient ma prawo żądania od Administratora (art. art. 15-20 RODO): - dostępu do swoich danych osobowych i w celu ich

sprostowania, - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego

oświadczenia, - usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania danych osobowych albo przeniesienia danych osobowych.

- Klient poprzez wysłanie Zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych, z zastrzeżeniem powyższych

ustępów.

                         § 15

Postanowienia końcowe

 

- Umowy zawierane przez Sklep internetowy sporządzane są w języku polskim.

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiana przepisów

prawa czy sposobów płatności lub dostaw, itp., o których poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej z 7 dniowym

wyprzedzeniem. Zmiany o charakterze technicznym, informacyjnym lub innym, nie wpływającym na pogorszenie sytuacji

Klientów, mogą nastąpić w terminie krótszym.

- Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązują dotychczasowe

postanowienia Regulaminu.

- Odpowiednim prawem dla zawartych Umów sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą są przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji Umów rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby

Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 11.

- Zabrania się wykorzystywania znaków graficznych, w tym logo Onyks, a także układu stron internetowych

www.onyks-jubiler.pl, jak również praw autorskich, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie

obowiązujące, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustaw: o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o

prawach konsumenta, a także o ochronie danych osobowych oraz podatkowych.

- Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 r