Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 

- Klient może w terminie 14 dni od otrzymania Towaru, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, której formularz stanowi załącznik do niniejszego

Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy na adres pocztowy lub elektroniczny

oświadczenia przed upływem tego terminu.

- Równocześnie ze złożeniem oświadczenia, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie

niezmienionym, tzn. nie uszkodzonym wraz z oryginalnym opakowaniem i z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT albo

innym dokumentem potwierdzającym wydanie Towaru przez Sprzedawcę.

- Koszty zwrotnego przesłania Towaru pokrywa Klient.

- W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, przedmiotową Umowę uważa się za niezawartą i

Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty za Towar, w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta

sposobu płatności.

- W przypadku nie dotrzymania przez Klienta zakreślonego terminu, Sprzedawca odeśle Klientowi zwrócony Towar na

Jego koszt.

- Niezastosowanie się Klienta do opisanych powyżej procedur odstąpienia od umowy, a także w razie dokonania przez

Klienta zwrotu Towaru, do którego nie był uprawniony lub który nie znajduje się w stanie niezmienionym, lub nie została

opłacona przesyłka, lub w inny sposób Klient nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca

zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu Towaru i ceny albo obciążenia Klienta - użytkownika uzasadnionymi

kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku

Produktów (wyrobów jubilerskich) wykonywanych na wyraźne indywidualne życzenie Klienta, o właściwościach przez

Niego określonych w Zamówieniu lub ściśle związanych z Jego osobą, np. opatrzonych grawerem.

 

                           

Reklamacja i gwarancja

 

- Umową sprzedaży objęte są nowe Towary/Produkty.

- W razie wady lub niezgodności Towaru/Produktu z Umową, Klient ma prawo złożyć reklamację.

- W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru: a) Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o

przepisy dotyczące rękojmi zawarte w K.c., b) Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji, przy czym strony wyłączają

odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę.

- Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady lub niezgodności z Umową, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z wadą Towaru/Produktu. Wraz z

reklamacją należy przekazać Sprzedawcy kwestionowany Towar/Produkt oraz dokument potwierdzający jego nabycie.

- Zwrot zapłaconej ceny następuje w sposób analogiczny jak przy odstąpieniu od umowy, który został opisany w niniejszym Regulaminie. Ponadto, Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji (np. naprawy), a także ponownej przesyłki do wysokości obowiązujących stawek kurierskich. Natomiast Sprzedawca, nie odpowiada za uszkodzenia Towaru/Produktu powstałe w transporcie zorganizowanym przez Klienta.

 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania Towaru/Produktu, a jeśli tego nie zrobi w zakreślonym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta wskazując powody takiej decyzji.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie

Produktu w Sklepie.